Algemene voorwaarden

Wie wij zijn

In deze algemene voorwaarden verwijzen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. ‘Onze website’ of ‘de website’ verwijzen naar https://www.otsuka-europe.com/nl/

Aanvaarding van de voorwaarden

Door de inhoud van https://www.otsuka-europe.com/nl/ (de website) te bezoeken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hier zijn beschreven. Als u bezwaar heeft tegen een of meerdere van de algemene voorwaarden in deze overeenkomst, dient u geen enkel product en geen enkele dienst op de website te gebruiken en direct de website te verlaten. U stemt ermee in dat u de website niet zult gebruiken voor illegale doeleinden en dat u alle toepasselijke wetten en voorschriften zult naleven. U stemt ermee in de website niet zodanig te gebruiken dat de werking of inhoud van de website wordt beschadigd of de functionaliteit wordt beperkt. U stemt er tevens mee in om de beveiliging van de website niet te schaden en om niet te proberen toegang te krijgen tot beveiligde gebieden of gevoelige informatie. U stemt er mee in dat u volledig verantwoordelijk bent voor de gevolgen van tegen ons ingestelde aanspraken en aansprakelijkstellingen en de kosten, verliezen of uitgaven, inclusief juridische kosten, die het gevolg zijn van schending van de algemene voorwaarden in deze overeenkomst.Niets op deze website mag worden opgevat als het geven van advies of het doen van aanbevelingen en deze website mag niet worden gebruikt als basis voor welke beslissing of actie dan ook. Het is belangrijk dat u alleen een beroep doet op een zorgprofessional om u te adviseren over uw specifieke situatie.

Gebruiksmogelijkheden

Wij onderhouden de website voor uw informatie, kennis en communicatie. U mag materiaal dat op de website wordt weergegeven alleen downloaden voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen in het materiaal behoudt. U mag de inhoud van de website echter niet verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, met inbegrip van de tekst en afbeeldingen, zonder onze schriftelijke toestemming. U begrijpt dat wij niet verklaren dat de informatie op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten Nederlanden dat toegang tot onze website verboden is vanuit gebieden waar de inhoud van de website mogelijk illegaal of ongepast is,. Degenen die ervoor kiezen om de website vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen; uw gebruik van de website wordt beschouwd als aanvaarding van de algemene voorwaarden. Wij raden gebruikers aan om regelmatig de algemene voorwaarden van deze overeenkomst te lezen. Wij behouden ons het recht voor om delen van deze website te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing en sluiten iedere aansprakelijheid die voortvleoit uit een dergelijke actie uit.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor indirecte schade, bijzondere schade of gevolgschade, waaronder verlies van zaken, omzet, winst of gegevens in verband met uw gebruik van de website. Noch wij, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de website is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade die voortvloeien uit uw toegang. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen, of voor virussen die deze kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de website of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst of afbeeldingen van de website.

Geen medisch advies

De website biedt geen medisch advies. Onze producten zijn uitsluitend verkrijgbaar met een recept van een geregistreerd zorgprofessional. Wij verlenen geen medische of soortgelijke professionele diensten of advies en de informatie op de website is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies aangeboden door een zorgverlener. Als u dergelijke diensten of advies wenst of nodig heeft, dient u een arts of professionele zorgverlener te raadplegen.

Productinformatie

De informatie op de website is uitsluitend bestemd voor inwoners van de Europese Unie. De website en de links kunnen echter informatie bevatten over producten die al dan niet beschikbaar zijn in een bepaald land, gebied of regio. Ze kunnen in verschillende landen onder verschillende handelsmerken beschikbaar zijn en, indien van toepassing, door een regelgevende overheidsinstantie worden goedgekeurd of vrijgegeven voor verkoop of gebruik met verschillende indicaties en beperkingen in verschillende landen. U mag niets op de website interpreteren als reclame voor een product of dienst danwel een verzoek tot het gebruik van een product of dienst die niet is toegestaan volgens de wetten en voorschriften van het land waar u zich bevindt. Voor specifieke informatie over bepaalde producten dient u de volledige samenvatting van de productkenmerken te raadplegen, zoals die is goedgekeurd door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar u gevestigd bent.

Handelsmerken

De handelsmerken, handelsnamen, logo's en dienstmerken (gezamenlijk de 'handelsmerken') die op de website worden getoond, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. en anderen. Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of op een andere manier, van een licentie of recht op het gebruik van een handelsmerk dat op de website wordt weergegeven zonder onze schriftelijke toestemming of die van een derde partij die eigenaar is van de handelsmerken die op de website worden weergegeven. Het is strikt verboden om de handelsmerken vertoond op de website of enig andere inhoud op de website te gebruiken behalve zoals bepaald in de algemene voorwaarden

Uitsluiting van garantie

Hoewel wij ons inspannen om correcte en actuele informatie op de website op te nemen, kunnen we niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan.. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de website. Zonder beperking van het voorgaande wordt alles op de website aan u verstrekt ‘in de staat waarin het zich bevindt’ zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Houd er rekening mee dat sommige jurisdicties de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Controleer uw lokale wetgeving op eventuele beperkingen of begrenzingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties.

Verboden overdrachten

Het is verboden om informatie te plaatsen of door te geven die: (a) inbreuk maakt op de rechten van anderen of hun privacy- of publiciteitsrechten schendt, (b) beschermd is door auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van een dergelijk recht, (c) een virus, bug of ander schadelijk item bevat, of (d) wordt gebruikt om op onwettige wijze samen te werken met een andere persoon die de handel of concurrentie beperkt. U bent als enige aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht, of enige andere schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website.

Gebruikersinzendingen

U begrijpt dat alles wat u doorgeeft of post kan worden gebruikt door ons of onze filialen voor elk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending en online plaatsing. Bovendien zijn wij vrij om alle ideeën, concepten, knowhow, processen of technieken die u naar de website stuurt te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van producten en diensten met gebruikmaking van dergelijke ideeën, concepten, knowhow, processen of technieken. Bij voorgaand gebruik zal geen inbreuk worden gemaakt op uw rechten inzake de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, waaronder begrepen het recht op toestemming en informatie.

Auteursrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten van ons, zoals handelsmerken, handelsnamen, octrooien, gedeponeerde ontwerpen en alle andere automatische intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de esthetiek of functionaliteit van de website, blijven eigendom van Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.. Door gebruik te maken van de website gaat u ermee akkoord de intellectuele eigendomsrechten van Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. te respecteren en zult u geen materiaal op de website kopiëren, downloaden, verzenden, doorgeven, reproduceren, afdrukken of gebruiken voor commerciële doeleinden.

Disclaimers

De informatie wordt verstrekt met dien verstande dat de website geen advies geeft en dat er niet volledig op mag worden vertrouwd bij het nemen van gerelateerde beslissingen. De informatie op de website wordt verstrekt ‘in de staat waarin het zich bevindt’, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid voor het doel, compatibiliteit of veiligheid van de componenten van de website. Wij garanderen geen ononderbroken beschikbaarheid van de website https://www.otsuka-europe.com/nl/ en kunnen niet garanderen dat het gebruik van de website vrij van fouten zal zijn.

Derden

De website kan links bevatten naar websites die door andere partijen worden beheerd. Wij hebben geen controle over zulke websites en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor, en zullen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud ervan. Het opnemen van hyperlinks naar dergelijke websites impliceert niet dat wij de standpunten, verklaringen of informatie op dergelijke websites onderschrijven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland en elke gebruiker van de website stemt er hierbij mee in uitsluitend gebonden te zijn door de jurisdictie van de bevoegde Nederlandse rechtbank zonder de mogelijkheid de rechtskeuze te wijzigen

Volledig adres van het bedrijf

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
Herikerbergweg 292
1101 CT
Amsterdam
Nederland Geregistreerd in Engeland Nr. 3456326

Date of preparation: January 2019

Reference OPEL/1118/GEN/1176e